Technické informace Alu-Zinek sprej

Technické informace Alu-Zinek sprej


Alu-Zinek základ  pro pozinkované díly a plochy, které byly poškozeny svařováním, broušením, vrtáním, při  dopravě atd., a které se mají opravit nebo přizpůsobit barevném odstínu.

Také je vhodný jako vynikající ochrana proti korozi kovových povrchů a čistých železných plechů. Vhodný na hliník v omezené míře.

Pro větší kovové povrchy, které jsou zvláště vystaveny korozi, použíjte DUPLI-COLOR Zinkový sprej Kat.č. 191435.

Kvalita a vlastnosti

Ochrana proti korozi

Tepelná odolnost do 300 ° C

Odolnost vůči změně teploty

Dobrý průtok

Další nátěr lze provést na vzduchu schnoucími akrylovými a syntetickými laky

Fyzikální a chemické vlastnosti


Základ pojiva: epoxyesterové

Barva: stříbrná-metalíza, podobná jako zinkování

Vůně: rozpouštědlo

Stupeň lesku: matný satén, neměřitelné, jakožto kovové

Účinnost: V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:

400 ml jsou dostačující pro cca. 1,5 m² na pokrytí vrstvou

Čas schnutí: (při 20 ° C, 50% relativní vlhkosti vzduchu)

Suchý na prách: po cca. 15 minut

Suchý na dotek: po cca. 60 minut

Po vytvrzení: po cca. 12 hodin

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.

Teplotní odolnost: do 300 ° C

Stabilita při skladování:  je 10 let za předpokladu pokud jsou poskytnuté vhodné skladovací prostory (= 10 °C -25 ° C při relativní vlhkosti vzduchu max. 60%)

Velikost: aerosolové plechovky, maximální jmenovitý objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

  • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
  • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
  • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

Podklad musí být čistý, suchý a bez rzi a tuků.

Protřepejte intenzivně cca. 2 minuty.

Otestujte sprej bokem požadované aplikace.

Naneste několik pokryvacích vrstev.

Nastříkejte ze vzdálenosti cca. 25 cm.

Není doporučeno přelakovávat jinými laky

 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 ZINC-ALU SPRAY 400   400 ml   504433 

Příklady použití

Technické informace Alu-Zinek sprej
Technické informace Alu-Zinek sprej

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

Od 30 Května, 2012.

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.