Technické informace Barva na pneumatiky

Technické informace Barva na pneumatiky

Speciální bílá tužka pro zvýraznění značky pneumatik, např. pro zdůraznění výrobce pneumatiky.

 

Quality and properties

 • High-grade quality
 • Durable gloss
 • Excellent adhesion
 • Quick-drying
 • Weather-resistant
 • Scratch-, bump- and impact-resistant
 • Very smooth surface avoids the attraction of dirt

Physical and chemical data

 • Basis of the binder: acrylate co-polymeres
 • Colour: white
 • Smell: solvent
 • Degree of gloss (at measurement angle 60° acc. to DIN 67530):
  glossy: 60-65 gloss units
 • Efficiency:
  not measurable, due to partial us
 • Drying time (at 20°C, 50% relative air humidity):
  Dust-dry: after approx. 10 minutes
  Dry to touch: after approx. 50 minutes
  Cured: after approx. 24 hours
  The drying time depends on surrounding temperature, air humidity and thickness of the applied coat.
 • Temperature-resistant: up to 80°C
 • Storage stability:
  5 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
 • Size: touch-up pencils with maximum nominal volume 12 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Application

 • Carefully clean the tyres.
 • The surface has to be clean, dry and fat-free.
 • Shake the touch-up pencil vigorously before use.
 • Apply just one thin coat of lacquer.
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 TIRE PAINT white 12   12 ml   282508 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace Barva na pneumatiky
Technické informace Barva na pneumatiky

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

As of January 5,  2010
This release replaces all eventually earlier issued versions.