Technické informace Magic Lights

Technické informace Magic Lights

Pro módní zabarvení žárovek.

Upozornění.

Použití na vozidlech v oblasti světel a oken je v mnoha zemích zakázano.

Kvalita a vlastnosti

 • High-grade nitro-combi quality
 • Transparent; the structure of the ground remains visible after painting
 • Durable gloss
 • Excellent adhesion
 • Quick drying
 • Good flow, smooth surface
 • Weather-resistant
 • Very good colour retention (light-proof, non-yellowing)
 • Scratch-, shock- and impact-resistant
 • High surface hardness, good elasticity
 • Attracts less dirt due to smooth surface

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Basis of the binder: Nitro-combi
 • Colour: diverse
 • Smell: solvent
 • Degree of gloss (at measurement angle 60° acc. to DIN 67530):
  glossy, 80-85 gloss units
 • Efficiency:
  not measurable
 • Drying time (at 20°C, 50% relative air humidity):
  Dust-dry: after approx. 10 minutes
  Non-sticky: after approx. 15 minutes
  Dry to touch: after approx. approx. 50 minutes
  The drying time depends on surrounding temperature, air humidity and thickness of the applied coat.
 • Temperature-resistant: up to 80°C
 • Storage stability:
  5 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
 • Size: Touch-up pencils,  nominal volume 12 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Application

 • Thoroughly clean the object you want to paint.
 • The surface has to be clean, dry and fat-free.
 • Before use, shake the touch-up pencil vigorously.
 • Apply just one thin coat of the lacquer .
 • Use the lamp earliest after 24 hours drying time.
 • Attention: the use on motor vehicles is not admitted in Germany and in many other countries. Observe the local traffic regulations!
 • Before lacquering lightening bulbs you should make a test, as the adhesion cannot be granted up to every temperature level. 
 • Do not use on halogen bulbs!
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 MAGIC LIGHTS transp. blau 12   12 ml   668838 
 MAGIC LIGHTS transp. grün 12   12 ml   668944 
 MAGIC LIGHTS transp. orange 12   12 ml   668951 
 MAGIC LIGHTS transp. rot 12   12 ml   668821 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace Magic Lights
Technické informace Magic Lights

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.