Technické informace SPRAYPLAST ředidlo

Technické informace SPRAYPLAST ředidlo

Speciální ředidlo pro DUPLI-COLOR SPRAYPLAST snímatelný lak. Pro nastavení viskozity pro aplikaci pomocí stříkací pistole a pro případné nutné očištění stříkací pistole nebo nářadí.

Druh potřebného ředidla závisí na okolní teplotě a velikosti lakovaného předmětu.

Pro optimální výsledky použijte následující ředidlo:

Ředidlo krátké: při teplotách 10-25°C nebo pro menší práce, např. zrcátka, malé části vozidla.

Ředidlo dlouhé: při teplotách >25°C nebo pro větší práce, např. celá vozidla a velké části vozidla.

 

Kvalita a vlastnosti

 • Obsahuje střední a rychle těkavá rozpouštědla pro ředění
 • Směs rozpouštědla výrazně snižuje viskozitu nátěrového materiálu, takže lak připravený pro zpracování má vysoký obsah pevných látek.


  Upozornění:
 • Vysoce hořlavá kapalina a výpary 
 • Způsobuje vážné podráždění očí
 • Může způsobit ospalost nebo závratě

  Dodržujte pokyny v Bezpečnostním listu produktu!

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ: rozpouštědlo
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Účinnost:
  1000 ml ředidla je dostačující pro zředění 2000 ml laku SPRAYPLAST
 • Stabilita při skladování:
  5 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%), skladování v uzavřeném, originálním balení.
 • Likvidace:
  Produkt a balení musí být zlikvidováno jako speciální odpad.
 • Velikost: plechovka, objem 1000 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Aplikace stříkací pistolí:

 • Před použitím zřeďte lak SPRAYPLAST ředidlem v poměru 2 : 1.
 • Připravte max. množství 1.5 L připraveného namíchaného laku. Naneste a spotřebujte namíchaný nátěr během 20 - 30 minut.
 • Více informací naleznete na etiketě laku, nebo v technickém listu produktu.
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 SPRAYPLAST Verdünner kurz 1000   1 l   436604 
 SPRAYPLAST Verdünner lang 1000   1 l   434310 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace SPRAYPLAST ředidlo
Technické informace SPRAYPLAST ředidlo

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

21 července 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.