Technické informace Stainless Steel Spray

Technické informace Stainless Steel Spray

Pro všechny povrchové úpravy a opravy v barvě nerezové oceli, pro případy barevných oprav povrchů z nerezové oceli. (otestujte barvu!).

Aplikace je možná na většině povrchů např. kov, dřevo, sklo, keramika, papír, kámen atd.

Pro optimální přilnavost k povrchu, zvolte vhodný základový lak z naší základní nabídky.

 

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní nitro-kombi lak
 • Velmi dobré krytí
 • Vynikající přilnavost na mnoha površích
 • Dobrý průtok, hladký povrch 
 • Rychleschnoucí
 • Vhodný pro vnitřní a venkovní aplikace 
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům, světlu a UV záření
 • Odolný proti poškrábání, otřesu a nárazu
 • Odolný vůči motorovému oleji, zředěným čistícím prostředkům atd.

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: nitro-kombi
 • Barva: stříbrná nerezová ocel 
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  matný: 5-10 jednotek lesku
 • Účinnost:
  V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
  400 ml je dostačující přibližně pro 1.2 m² v závislosti na barvě
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách
  Vytvrzený: přibližně po 24 hodinách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Teplotní odolnost: až do 80°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace


Příprava povrchu:

 • Pokud je to nutné, vyrovnejte nerovné plochy (vyplňte, zbruste, naneste základový lak).
 • Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.

Lakování:

 • Zakryjte plochy, které si nepřejete natírat.
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2-3 minut.
 • Zkontrolujte shodu barev a kompatibilitu laku otestováním spreje na nenápadném místě.
 • Naneste několik tenkých vrstev ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
 • Nepoužívejte na syntetické nátěry!
 

Order informations

Products: The subpart part marker ###ITEM_LIST_EMPTY### or the template file EXT:snet_tmpl_motip/Resources/Private/Templates/Extensions/tt_products/products_template_cs.tmpl has not been found.

Příklady použití

Technické informace Stainless Steel Spray
Technické informace Stainless Steel Spray

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

11 srpna 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.