Technické informace Základová barva na dřevo

Technické informace Základová barva na dřevo

Idelání základový lak  na dřevěné povrchy pro vytvoření hladkých a lesklých povrchů. 

Uzavírá všechny póry na dřevěných površích. 

DUPLI COLOR  Základový lak na dřevo vytváří podklad pro následný vrchní nátěr s DUPLI COLOR syntetickými, nitro-kombinačními nebo  akrylátovými spreji.

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní nitro-kombi lak

 • Obzvláště vysoká plnící síla

 • Velmi dobrý průtok, hladký povrch

 • Rychleschnoucí
 • Podporuje nejlepší přilnavost vrchního nátěru na podkladu

 • Optimalizuje lesk vrchního nátěru

 • Poskytuje ekonomické nanášení vrchního nátěru

 • Obzvláště uživatelsky přívětivý díky trvanlivé kvalitě, jednoduchému nanášení, broušení a přestříkávání

 • Pro vnitřní a venkovní použití

 • Speciální víčko zabraňuje neoprávněnému použití 

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: Nitro-kombi pryskyřice
 • Barva: šedá
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku: (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  matný: 5-10 jednotek lesku
 • Účinnost:
  V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
  400 ml je dostačující přibližně pro 0.8 m²
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 15 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách
  Možnost další práce: přibližně po 2 - 4 hodinách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Teplotní odolnost: nopoužitelné
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

Příprava povrchu:

 • Zbruste a očistěte povrch, který má být ošetřený.
 • Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.

Nanášení základového laku:

 • Před použitím nádobku protřepejte po dobu 2 minut.
 • Vyrovnejte drobné promáčkliny a porézní místa opakovaným stříkáním tenkých vrstev a broušením.
 • Nanášejte ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
 • Po vyschnutí (přibližně 2-4 hodiny), zbruste brusným papírem (zrnitost 600) a povrch očistěte.
 • Poté naneste vrchní nátěr.
 • Lze natřít syntetickými, nitro-kombi nebo akrylovými laky.
 • Nepoužívejte na syntetické nátěry!
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 WOOD PRIMER grau 400   400 ml   467493 

Příklady použití

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

5 srpna 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.