Technické informace Silikonový sprej

Technické informace Silikonový sprej

Jedná se o vysoce kvalitní silikonový sprej pro mazání a ochranu plastových a pryžových dílů proti vlhkosti, nečistotě a rzi na kolech. Impregnuje gumu a zabraňuje u plastových díly lámání a vrzání.

Quality and properties

  • Prevents plastic parts from squeaking and creaking
  • Excellent adhesion
  • Water repellent
  • Excellent mechanical and thermo stability
  • Long-lasting shine
  • Weatherproof
  • Weak acid and basis proof
  • PH neutral

Physical and chemical data

 • Temperature resistance: -50°C to +200°C
 • Disruptive strength: 14 kv/mm at a temperature of 20°C
 • Size:
  aerosol can, maximum nominal volume 200 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Application:

 • Bring can to room temperature.
 • Operating temperature 15 to 25°C.
 • Shake can for 2 minutes before use.
 • Apply silicone spray in a thin layer.
 • Best lubrication once the solvent has evaporated (ca. 1 minute).
 • Apply a thin even coat and spread with a soft cloth for a brilliant shine.
 • Leave to work for a minute and then polish.
 

Order informations

Náhled tisku/další produkty
Products: The subpart part marker ###ITEM_LIST_EMPTY### or the template file EXT:snet_tmpl_motip/Resources/Private/Templates/Extensions/tt_products/products_template_cs.tmpl has not been found.

Příklady použití

Technické informace Silikonový sprej
Technické informace Silikonový sprej

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

As of: May 7, 2010
This release replaces all eventually earlier issued versions.