Technické informace PTFE suché mazivo

Technické informace PTFE suché mazivo

Mazivo na suché povrchy k ošetření kovových a plastových mechanických dílů, na kterých nesmí zůstat žádné zbytky oleje nebo tuku.

PTFE Suché mazivo nezanechává žádný olej nebo tuk (suchý film) a zabraňuje opotřebení a lepení. Obsahuje nízký koeficient tření, má vynikající přilnavost, a je odolný vůči povětrnostním vlivům.

Mazivo je vhodné pro díly, které jsou vystaveny lehkému zatížení a nízkým otáčkám. MoTip Suché mazivo může být také použito jako uvolňovací činidlo pro formy, kde není možné použít silikon

 

Kvalita a vlastnosti

 • Nezanechává zbytky oleje nebo tuku (suchý film)
 • Velmi nízký faktor tření
 • Vynikající přilnavost
 • Zabraňuje opotřebení a lepení
 • Vhodné pro díly, které jsou vystaveny lehké zátěži a nízké rychlosti
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům
 • Vhodný jako uvolňovací prostředek pro formy, kde není žádoucí použití silikonu
 • Řízené stříkací trysky

Fyzické a chemické vlastnosti

 • Základ: Polytetrafluorethen
 • Obsah VOC: přibližně 99% w/w
 • Barva: bílá-transparentní
 • Vzhled: bílý prášek
 • Výtěžek: 1.74 g/sek.
 • Tlak páry při 20°C: 3 - 4 bar
 • Velikost částic: 5 µm
 • Doba schnutí (při 23°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Sušení přibližně 5 minut
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikované vrstvy. 
 • Teplotní odolnost: -50°C až +250°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let v případě, že jsou poskytnuty vhodné skladovací prostory (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost:
  aerosol, maximální objem 500 ml


Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace:

 • Přeneste nádobku do pokojové teploty.
 • Optimální provozní teplota 5° - 30°C.
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte.
 • Naneste MoTip PTFE suché mazivo v tenké rovnoměrné vrstvě.
 • Po odpaření zůstane suchý PTFE film (přibližně 1 minutu).
 

Order informations

Products: The subpart part marker ###ITEM_LIST_EMPTY### or the template file EXT:snet_tmpl_motip/Resources/Private/Templates/Extensions/tt_products/products_template_cs.tmpl has not been found.

Příklady použití

Technické informace PTFE suché mazivo
Technické informace PTFE suché mazivo

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

7 června 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.