Technické informace Tmel Prestolith profi 2K UNI

Technické informace Tmel Prestolith profi 2K UNI

Prestolith profi UNI 2K je 2-složkový polyesterový tmel.

Pro univerzální použití ve garáži, dílně, ve stavebních firmách, karosárnách, použitelný na kov, dřevo a spoustu jiných materiálů.

Uvedené 3kg balení je vhodné pro použití s presto dávkovačem obj.č 610015.

Pro přípravu a dokončovací práce, doporučujeme naše presto brusné papíry. Nabízíme široký sortiment jemných a hrubých papírů pro suché i mokré broušení.

Kvalita a vlastnosti

 • Snadno se s ním pracuje
 • Vysoká elasticita
 • Dobrá přilnavost
 • Snadno brousitelný, i po delší době
 • Žádné další rozlišování povrchů, jako je pozinkování, žárové zinkování nebo hliník
 • Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám, pohonným látkám, rozpouštědlům, vodě a odmrazovací soli

Fyzikální a chemická data

 • Základ: polyesterová pryskyřice s minerálními pojivy
 • Barva: okrová
 • Zápach: po styrolu
 • Konzistence: měkká, tixotropní, pastovitá
 • Doba zpracovatelnosti při 20°C: cca 4-5 minut
 • Pracovní teplota: min. 12°C
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):
  brousitelný po cca 20 minutách
 • Bod vzplanutí:
  cca 33°C (pryskyřice); neplatí pro tužidlo
 • Hustota při 20°C:
  Tmel 1.8 g/cm³
  Tužidlo 1.15 g/cm³
 • Míchací poměr tužidla: 2-4 % (optimálně 2,5 %)
 • Teplotní odolnost po vytvrzení: do 120°C
 • Stabilita skladování:
  18 měsíců při dodržení optimálních podmínek (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%) v neotevřených plechovkách. Chraňte před přímým slunečním světlem, mrazem a vlhkostí.
 • Balení:
  Tmel: plechovka o objemu 3kg
  Tužidlo: plastová tuba o objemu 60g
  Tužidla do tmelu

 

 

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Aplikace:

 • Povrch by měl být zbaven rzi, čistý, suchý, bez mastnoty a broušený.
 • Z balení vyjměte požadované množství tmelu a důkladně promíchejte s odpovídajícím množstvím tvrdidla
 • Naneste směs v požadované tloušťce.
 • V případě potřeby omyjte nástroje ihned po použití nitroředidlem. 
 • Namíchanou směs nevracejte zpět do plechovky.
 • Nanesený povrch lze po 20 minutách vrtat, brousit, pilovat, třídit a malovat.
 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 presto 2-K Universalsp. 3000g   3 KG   854958 
Náhled tisku/další produkty

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

1. září 2018
Toto vydání nahrazuje všechny případně dříve vydané verze.