Technické informace Univerzální čistící sprej

Technické informace Univerzální čistící sprej

presto univerzální Čistič je všestranný čistič pro odmašťování a odstraňování odolných nečistot z kovu a z různých typů plastů.

Nezanechává žádné zbytky.

Quality and properties

 • Good solvency
 • High degreasing power
 • Leaves no residue
 • Universally applicable
 • Powerful degreaser
 • Non-conductive
 • Non corrosive
 • Powerful directed jet spray
 • This product has a special cap containing a tube and a spray head, which can be used to reach tricky places
 • Sprayable at any angle due to a 360° valve.

Physical and chemical data

 • Basis: Aliphatic Hydrocarbons
 • Colour: transparent
 • Smell: characteristic
 • Relative density at 20°C: 0.75 g/ml
 • Yield: 3.55 g/sec.
 • Vapour pressure at 20°C: 5.5 - 6.5 bar
 • Refractive index at 20°C: 1.385
 • Propellant:: carbon dioxide
 • Storage stability:
  10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
 • Size:
  aerosol can, maximum nominal volume 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Application:

 • Bring can to room temperature.
 • Operating temperature 5° to 30°C.
 • Cover live parts and turn off electrical equipment before use. 
 • Shake can for 2 minutes before use and test surface compatibility. 
 • Spray part to be treated until dirt disappears. Use a brush for stubborn dirt.
 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Universal- Reinigerspray 500   500 ml   157202 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace Univerzální čistící sprej
Technické informace Univerzální čistící sprej

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

As of April 4, 2011
This release replaces all eventually earlier issued versions.