Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

  • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
  • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
  • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

Podklad musí být čistý, suchý a bez rzi a tuků.

Protřepejte intenzivně cca. 2 minuty.

Otestujte sprej bokem požadované aplikace.

Naneste několik pokryvacích vrstev.

Nastříkejte ze vzdálenosti cca. 25 cm.

Není doporučeno přelakovávat jinými laky

 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 2K Linemarker blau 500   500 ml   387067 
 2K Linemarker gelb 500   500 ml   387081 
 2K Linemarker rot 500   500 ml   387050 
 2K Linemarker weiß 500   500 ml   387043 
 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 2K Super Klarlack hgl F/I 160   200 ml   04209 
 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 2K Super Klarlack hgl. D 160   200 ml   369469 
 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 2K Super Klarlack hgl. D 160   200 ml   369469 
 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 2K Super Klarlack hgl. I 160   200 ml   365201 
 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 3-D-EFFEKT SPRAY glitter 150   150 ml   665578 
 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 3D EFFECT 150   150 ml   888946