Technické informace čistič pistolí

Technické informace čistič pistolí

ColorMatic spray gun cleaner efficiently, quickly and gently cleans spray guns of all dirt from solvent- and water-based paints. Because it is easy to use, ColorMatic spray gun cleaner saves a great deal of time and represents a portable, cost-effective alternative to a spray gun cleaning machine. It contains specific solvents, acetone and additives.

Quality and properties

 • Cleans spray gun gently, thoroughly, quickly from all impurities from solvent-based paints
 • Extremely time saving
 • Cost-effective alternative to spray gun cleaning machine
 • Contains specific solvents, acetone and additives

Physical and chemical data

 • Basis of binder: solvent
 • Colour: transparent
 • Smell: solvent
 • Storage stability:
  10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
 • Size:
  Aerosol cans, maximum nominal volume 400 ml
 • VOC-value: 267g

 

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

 • Give can a quick shake
 • Carry out spray test
 • Disassemble spray gun immediately after painting and thoroughly spray to wash away all paint residues
 • Wipe with a clean, dry non-woven / paper towel
 • Leave cleaned parts to dry thoroughly
Technické informace čistič pistolí
Technické informace čistič pistolí
Technické informace čistič pistolí
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 CM Lackierpistolenreiniger 400   400 ml   174353 

Příklady použití

Technické informace čistič pistolí
Technické informace čistič pistolí

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

As of July 26, 2010
This release replaces all eventually earlier issued versions