Technické informace Transparentní odstraňovač barvy

Technické informace Transparentní odstraňovač barvy

S tímto DUPLI-COLOR Transparentním odstraňovačem lze snadno odstranit transparentní barvu z lakovaných předmětů.

Zde naleznete Transparentní spreje.

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce rozpouštěcí vlastnosti
 • Uživatelsky přívětivý

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ: rozpouštědlo
 • Barva: bezbarvý
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Účinnost:
  V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
  150 ml je dostačující pro  2-4 zadní podsvícení
 • Stabilita při skladování:
 • 10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: aerosol, maximální objem 150 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace:

 • Před použitím nádobku důkladně protřepte.
 • Nanášejte ze vzdálenosti přibližně 10 - 15 cm.
 • Otestujte sprej na nenápadném místě.
 • Opatrně zakryjte lakovanou oblast.
 • Poté hojně naneste Bezbarvý odstraňovač.
 • Lak odstraňte suchým hadříkem bez vláken.
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 TRANSPARENT Remover 150   150 ml   721434 

Příklady použití

Technické informace Transparentní odstraňovač barvy
Technické informace Transparentní odstraňovač barvy

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

5 srpna 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.