Technické informace Čistič a Odmašťovač

Technické informace Čistič a Odmašťovač

Mírný univerzální odmašťovač a čistič na odstranění zbytku silikonu, vosku, dehtu, tuku atd. před aplikací barevného nátěru. 

Vhodný pro použití na porcelán, sklo, akrylové sklo, keramiku a kovy. Rychle se odpařuje, nezanechává zbytky.

Ideálně vhodný na předčištění před natíraním šálků, talířků, hrníčků nebo váz a lahví určené na dekorační účely a každodenní použití. Zlepšuje barevný lesk a životnost barvy.


Kvalita a vlastnosti

 • Mírný efekt
 • Univerzální použití
 • Odstraňuje zbytky silikonu, vosku, asfaltu, mastnoty atd. před nanesením nátěrové barvy. 
 • Vysoká rozpustnost 
 • Dobré odmašťovací vlastnosti
 • Nezanechává žádné zbytky
 • Antikorozivní

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ: specifická rozpouštědla 
 • Barva: transparentní
 • Zápach: charakteristický
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: aerosol, maximální objem 150 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

 • Před použitím by nádoba měla mít pokojovou teplotu 
 • Otestujte kompatibilitu povrchu
 • Naneste lak na díly, které je třeba očistit. Špínu setřete suchým, nemastným hadříkem bez chlupů  
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 CLEANER SPRAY 150   150 ml   319860 

Příklady použití

Technické informace Čistič a Odmašťovač
Technické informace Čistič a Odmašťovač

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

10 září 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.