Technická informace Magnetická barva

Technická informace Magnetická barva

DUPLI-COLOR magnetická barva je vodou ředitelná barva určena pro vnitřní použití. Barva obsahuje železné pigmenty, které umožňují připevnit na malbu magnety.

Tento produkt nabízí mnoho využití v nejrůznějších oblastech ve školce, škole, kanceláři, dětských pokojích, atd.

Pokud byla barva aplikovaná v dostatečně silné vrstvě, můžete ji přetřít jakoukoliv disperzní barvou nebo přetapetovat tenkou tapetou - magnetické vlastnosti budou zachovány.

Přestříkání DUPLI-COLOR barvami ve spreji je také možné.

 

Kvalita a vlastnosti

 • Velmi kvalitní akrylátová disperze, obsahující železné pigmenty
 • Založeno na vodní bázi
 • Vynikající přilnavost a pokrytí
 • Pro použití v interiéru a na dutých površích
 • Přelakovatelný disperzí
 • Možné přelepit tenkou tapetou

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: akrylátová disperze / hybridní systém (acrylát/Alkyd)
 • Barva: světle šedá
 • Zápach: neutrální
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° dle DIN 67530):
  matný satén, vzhledem k hrubé textuře není změřitelný
 • Vydatnost:
  V závislosti na konzistenci, barvě podkladu a tloušťce nátěru je 1 litr dostačující přibližně pro 2 - 3 m² (2 nátěry)
 • Doba schnutí (při 20°C, 65% relativní vlhkosti vzduchu):
  Odolný proti palci při tloušťce mokré vrstvy  100 µm: po 2 - 3 hodinách
  Suchý na dotek: přibližně po 3 hodinách
  Další nátěr: nejméně po 3 - 4 hodinách sušení
  Další nátěr disperzí: nejméně po 6 hodinách sušení
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Nejvhodnější provozní teplota:
  Pokojová teplota 15 - 25°C
 • Čištění pracovních pomůcek: vodou
 • Stabilita při skladování:
  1 rok za předpokladu, že je skladováno ve vhodných skladovacích prostorách v originální neotevřené nádobě a chráněno před mrazem! (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: kovové plechovky 0.5 l, 1.0 l, 2.5 l

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Příprava povrchu:

 • Povrch by měl být hladký a naprosto suchý.
 • Okolní plochu pečlivě zakryjte, abyste zabránili jejímu postříkání.
 • Zcela odstraňte tapety, které dostatečně nepřiléhají ke stěně.
 • Velmi savý povrch by měl být předem ošetřen disperzním nátěrem.
 • Pro zlepšení přilnavosti by měly být hladké a lakované povrchy (např. dveře) předem zbroušeny. 

Upozornění:

 • Magnetická barva není vhodná pro venkovní použití.
 • Nepoužívejte na plochy, které jsou vystaveny vlhkosti.


Nátěr:

 • Před použitím plechovku dobře promíchejte, aby došlo k rovnoměrnému rozložení kovových pigmentů v barvě. 
 • Nemíchejte magnetickou barvu s žádnou jinou barvou nebo vodou. 
 • Opatrně naneste barvu na váleček tak, jak jste zvyklí z jiných latexových barev a naneste první vrstvu.
 • Nechte první vrstvu schnout po dobu 3 – 4 hodin.
 • Poté naneste druhý nátěr magnetické barvy. Při tloušťce vrstvy 100 µm (2-3 nátěry) je magnetický efekt dostačující pro běžné druhy magnetů.
 • Ke zvýšení magnetického efektu může být na povrch aplikováno několik nátěrů, nebo lze použít naše super magnety.
 • Jakmile je povrch suchý na dotek (alespoň 6 hodin), lze na magnetickou barvu nanést libovolnou latexovou barvu v jakékoliv barvě nebo použít tenkou tapetu.
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Magnetic Paint grau 0,5l   500 ml   120077 
 Magnetic Paint grau 1,0l   1 l   120084 
 Magnetic Paint grau 2,5l   2,5 L   208973 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technická informace Magnetická barva
Technická informace Magnetická barva

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

20 června 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.