Technické informace SPRAYPLAST čistič

Technické informace SPRAYPLAST čistič

Speciální čístič pro

 

 • části, které chcete nalakovat SPRAYPLAST lakem 
 • části, které jsou již nalakovány SPRAYPLAST lakem

Před použitím SPRAYPLAST laku, mohou být zůstatky tuku, oleje nebo silikonu ošetřeny obvyklým čističem (např. Presto Wheel Cleaner 382328). Poté lze použít na očištění povrchu SPRAYPLAST čistič, čímž optimalizujete přilnavost SPRAYPLAST laku. Tento čistič je také vhodný pro očištění povrchu, na který jste již použili SPRAYPLAST lak.

 

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce rozpouštěcí vlastnosti
 • Velmi účinný
 • Příjemná vůně
 • Založeno na vodní bázi

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ: roztok tenzidu
 • Barva: transparentní pěna
 • Zápach: charakteristický
 • Vzhled: pěna
 • Pokrytí: přibližně 4 m²
 • Relativní hustota při 20°C: 0.96 g/ml
 • Tlak páry při 20°C: 3 - 4 bary
 • Hodnota pH: 9,5 -10,5
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost:
  aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Aplikace:

 • Provozní teplota 5° až 30° C.
 • Před použitím nádobu důkladně protřepejte po dobu 2 minut.
 • Naneste SPRAYPLAST Čistič a nechte působit.
 • Nečistoty odstraňte suchým, čistým hadříkem.
 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 MoTip Spraypl. Cleaner 400   400 ml   433535 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace SPRAYPLAST čistič

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

18 července 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.