Technické informace UBS vosk

Technické informace UBS vosk

presto Ochrana podvozku a karoserie na bázi vosků je efektivní a vysoce adhezivní ochrana proti korozi na ošetřené a neošetřené podklady. Ihned po zaschnutí vytváří odolný ochranný nátěr, který je odolný proti povětrnostním vlivům, posypové soli a kyselinám. Nepoškozuje plast, lak nebo gumové části.

 

Produkty jsou k dispozici v 500 ml spreji a také v 1 litru kartuši.

Kvalita a vlastnosti

 • Vynikající antikorozní ochrana
 • Neustálá pružnost
 • Vynikající přilnavost ke kovu
 • Rychle schnoucí
 • Jednoduchá a rychlá aplikace
 • Nelze přelakovat 
 • Odolný vůči vlivům počasí
 • Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám
 • Nepohlcuje zvuk 
 • Omezená ochrana proti odlétajícím kamínkům
 • Povrch je po zaschnutí lehce lepivý
 • Čištění: čerstvě použitý materiál rozpouštědlem, zaschlý materiál mechanicky

Fyzikální a chemické vlastnosti

Aerosol:

 • Základ pojiva: rozpouštědla, vosky, additives
 • Barva: nahnědlá-transparentní, černá
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost:
  aerosol, maximální objem 500 ml

 

Kartuše k aplikaci stříkací pistolí:

 • Zákady pojiva: rozpouštědla, vosky, aditiva
 • Barva: nahnědlá-transparentní, černá
 • Konzistence: kapalina
 • Viskozita (při 20°C) podle Brookfield: 13 Pas
 • Specifická hustota (při 20°C) (podle DIN 51757): 0.87 kg/ltr.
 • Obsah tuhých látek (DIN 53216) (3 hodiny při 120°C): přibližně 50 %
 • Doba schnutí (při 20°C, 65% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 3 hodinách (±400µ mokrý)
  Vytvrzený: přibližně po 5 hodinách (±400µ mokrý)
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Chemická odolnost proti: vodě, solné mlze, oleji, slabým kyselinám a zásadám
 • Teplotní odolnost (vytvrzený): -25°C až +80°C
 • Použití s tloušťkou vrstvy ±400µ: ±0.4 ltr/m²
 • Test v solné mlze (DIN 50021): až 1000 hodin Ri 0 při 200µ suchá vrstva
 • Stabilita při skladování:
  5 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost:
  Kartuše k aplikaci stříkací pistolí, maximální objem 1000 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina barevných sprejů PRESTO mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace spreje:

 • Pro dosažení nejlepších výsledků by nádoba měla mít pokojovou teplotu.
 • Okolní plochu pečlivě zakryjte, aby nedošlo k jejímu postříkání. 
 • Doporučená vzdálenost nanášení spreje je přibližně 30 cm.
 • Před použitím nádobu důkladně protřepejte po dobu 2 minut a čas od času protřepání zopakujte i během použití. 
 • Opatrně naneste ochranu podvozku v požadované tloušťce vrstvy. 
 • Po použití obraťte nádobku dnem vzhůru a několikasekundovým stlačením vyčistěte ventil. 

 

Kartuše k aplikaci stříkací pistolí:

 • Pro dosažení nejlepších výsledků by nádoba měla mít pokojovou teplotu.
 • Produkt je připravený k použití, není nutné žádné další ředidlo. 
 • Stříkací pistoli lze očistit bílým lihem

 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 presto UBS Wachs hell 1000   1 l   603246 
 presto UBS Wachs hell 500   500 ml   306048 
 presto UBS Wachs schwarz 1000   1 l   690211 
 presto UBS Wachs schwarz 500   500 ml   690181 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace UBS vosk
Technické informace UBS vosk

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

15 března 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.