Technické informace UBS na dutiny

Technické informace UBS na dutiny

presto Ochrana dutin vozu na bázi vosku efektivně chrání vůz v oblasti dutin zvláště senzitivní na korozi. Především v oblasti dveří, postranní díly, víko zavazadlového prostoru, kapota, atd. Antikorozivní ochrana kovu bude účinná v případě aplikace tenké, souvislé vrstvy. 

Produkt je výborný izolátor proti vlhkosti s penetračními vlastnostmi. Po nanesení vznikne lehce lepkavá vrstva se samo regeneračními vlastnostmi, které mohou být také použity k ochraně motorového prostoru. Kromě toho je typický zápach spojený s běžnými vosky, jakmile je nátěr zahřátý na slunci nebo pomocí motoru, není cítit.

Dostupný v balení 500ml sprej a 1 litrová kartuše.

Kvalita a vlastnosti

 • Vynikající penetrace v těžko dostupných dutinách vozu
 • Eliminace a vytěsnění již přítomné vody 
 • Snadná aplikace
 • Automatická oprava již vytvořených menších škod způsobených vytlačováním vody 
 • Ochrana proti korozi
 • Odpuzovač vody
 • Vynikající přilnavost
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům, slabým kyselinám a zásadám
 • Nesmí být přelakovaný lakem
 • Čištění: čerstvě znečištěný materiál rozpouštědlem, zaschlý materiál mechanicky

Fyzikální a chemické vlastnosti

Aerosol:

 • Základ: rozpouštědla, vosky, aditiva
 • Barva: bílá-transparentní
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Doba schnutí:
  Odolný proti prachu přibližně po 2 1/2 hodinách
  Vytvrzený přibližně po 3 1/2 hodinách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkost vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Test v solné mlze (DIN 50021): 240 hodin bez korozní  infiltrace při 50µ suchý nátěr
 • Velikost: aerosol, maximální objem 500 ml


Kartuše k aplikaci stříkací pistolí:

 • Základ: rozpouštědla, vosky, aditiva
 • Barva: hnědá-transparentní
 • Konzistence: tetutina
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Obsah VOC: přibližně 0.3230 kg
 • Test v solné mlze (DIN 50021): 480 hodin bez korozní infiltrace při 50µ suchý nátěr
 • Chemická odolnost proti: vodě, soli, oleji, slabým kyselinám a zásadám
 • Teplotní odolnost (vytvrzený): -25°C až +80°C
 • Pracovní teplota: +5°C - +30°C, nejlepších výsledků je dosaženo při pokojové teplotě
 • Výtěžnost (1 nátěr): tloušťka nátěru ±200µ suchý přibližně   ±0,2 ltr/m²
 • Doba schnutí (při 20°C, 65% RV):
  Odolný proti prachu: přibližně po 2 h
  Zcela suchý: přibližně po 2 1/2 h
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
 • Specifická hustota (při 20°C) (podle DIN 51757): 0.87 - 0.89 kg/ltr.
 • Stabilita při skladování:
  5 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost:
  Kartuše k aplikaci stříkací pistolí, maximální objem 1000 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina barevných sprejů PRESTO mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace spreje:

 • Pro dosažení nejlepších výsledků používejte nádobu v pokojové teplotě.
 • Zakryjte pečlivě okolní prostor, aby nedošlo k jeho postříkání.
 • Doporučená vzdálenost nanášení: přibližně 30 cm.
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2 minut, a čas od času zopakujte i během používání. 
 • Hojně naneste presto Ochranu dutiny. 
 • Po použití otočte sprej dnem vzhůru a stiskněte ventil, čímž dojde k  jeho vyčištění.


Aplikace Kartuše stříkací pistolí:

 • Pro dosažení nejlepších výsledků používejte nádobu v pokojové teplotě.
 • Produkt je připravený k použití, žádné ředidlo není nutné.
 • Stříkací pistoli lze očistit bílým lihem.
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 presto Hohlraumschutz 1000   1 l   603277 
 presto Hohlraumschutz 500   500 ml   306055 

Příklady použití

Technické informace UBS na dutiny
Technické informace UBS na dutiny

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

9 srpna 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.