Technické informace UBS na dutiny

Technické informace UBS na dutiny

presto Ochrana dutin vozu na bázi vosku efektivně chrání vůz v oblasti dutin zvláště senzitivní na korozi. Především v oblasti dveří, postranní díly, víko zavazadlového prostoru, kapota, atd. Antikorozivní ochrana kovu bude účinná v případě aplikace tenké, souvislé vrstvy. 

Produkt je výborný izolátor proti vlhkosti s penetračními vlastnostmi. Po nanesení vznikne lehce lepkavá vrstva se samo regeneračními vlastnostmi, které mohou být také použity k ochraně motorového prostoru. Kromě toho je typický zápach spojený s běžnými vosky, jakmile je nátěr zahřátý na slunci nebo pomocí motoru, není cítit.

Dostupný v balení 500ml sprej a 1 litrová kartuše.

Kvalita a vlastnosti

 • Vynikající penetrace v těžko dostupných dutinách vozu
 • Eliminace a vytěsnění již přítomné vody 
 • Snadná aplikace
 • Automatická oprava již vytvořených menších škod způsobených vytlačováním vody 
 • Ochrana proti korozi
 • Odpuzovač vody
 • Vynikající přilnavost
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům, slabým kyselinám a zásadám
 • Nesmí být přelakovaný lakem
 • Čištění: čerstvě znečištěný materiál rozpouštědlem, zaschlý materiál mechanicky

Fyzikální a chemické vlastnosti

Aerosol:

 • Základ: rozpouštědla, vosky, aditiva
 • Barva: bílá-transparentní
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Doba schnutí:
  Odolný proti prachu přibližně po 2 1/2 hodinách
  Vytvrzený přibližně po 3 1/2 hodinách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkost vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Test v solné mlze (DIN 50021): 240 hodin bez korozní  infiltrace při 50µ suchý nátěr
 • Velikost: aerosol, maximální objem 500 ml


Kartuše k aplikaci stříkací pistolí:

 • Základ: rozpouštědla, vosky, aditiva
 • Barva: hnědá-transparentní
 • Konzistence: tetutina
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Obsah VOC: přibližně 0.3230 kg
 • Test v solné mlze (DIN 50021): 480 hodin bez korozní infiltrace při 50µ suchý nátěr
 • Chemická odolnost proti: vodě, soli, oleji, slabým kyselinám a zásadám
 • Teplotní odolnost (vytvrzený): -25°C až +80°C
 • Pracovní teplota: +5°C - +30°C, nejlepších výsledků je dosaženo při pokojové teplotě
 • Výtěžnost (1 nátěr): tloušťka nátěru ±200µ suchý přibližně   ±0,2 ltr/m²
 • Doba schnutí (při 20°C, 65% RV):
  Odolný proti prachu: přibližně po 2 h
  Zcela suchý: přibližně po 2 1/2 h
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
 • Specifická hustota (při 20°C) (podle DIN 51757): 0.87 - 0.89 kg/ltr.
 • Stabilita při skladování:
  5 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost:
  Kartuše k aplikaci stříkací pistolí, maximální objem 1000 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina barevných sprejů PRESTO mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace spreje:

 • Pro dosažení nejlepších výsledků používejte nádobu v pokojové teplotě.
 • Zakryjte pečlivě okolní prostor, aby nedošlo k jeho postříkání.
 • Doporučená vzdálenost nanášení: přibližně 30 cm.
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2 minut, a čas od času zopakujte i během používání. 
 • Hojně naneste presto Ochranu dutiny. 
 • Po použití otočte sprej dnem vzhůru a stiskněte ventil, čímž dojde k  jeho vyčištění.


Aplikace Kartuše stříkací pistolí:

 • Pro dosažení nejlepších výsledků používejte nádobu v pokojové teplotě.
 • Produkt je připravený k použití, žádné ředidlo není nutné.
 • Stříkací pistoli lze očistit bílým lihem.
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 presto Hohlraumschutz 1000   1 l   603277 
 presto Hohlraumschutz 500   500 ml   306055 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace UBS na dutiny
Technické informace UBS na dutiny

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

9 srpna 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.