Technické informace Čistič brzd

Technické informace Čistič brzd

presto Čistič brzd je vhodný pro odstraňování oleje, mastnoty, špíny, brzdové kapaliny z brzdových bubnů, brzdičů, kotoučů, válců a pohyblivých dílů.

Eliminuje pískání a čistí motory, stroje a jiné částí beze zbytku a důkladně.

Odstraňuje i kyseliny.

Quality and properties

 • High solvent power
 • Leaves no residue
 • Safe for use on o-rings and brake hoses
 • Special chemical composition
 • Powerful degreaser; blocks infiltration of water
 • Mechanical cleaning via concentrated spray jet
 • Contains no chlorinated hydrocarbons
 • Dries quickly leaving no residue
 • Non corrosive
 • Non conductive
 • Powerful, directed jet spray
 • TRG 300 compliant

Physical and chemical data

 • Basis: Aliphatic Hydrocarbons
 • Colour: transparent
 • Smell: characteristic
 • Relative density at 20°C: 0.70 g/ml
 • Yield: 4.11 g/sec.
 • Vapour pressure at 20°C: 5.5 - 6.5 bar
 • Refractive index at 20°C: 1.398
 • Propellant: carbon dioxide, propane/butane
 • Storage stability:
  10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
 • Size:
  aerosol can, maximum nominal volume 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Application:

 • Bring the can to room temperature.
 • Operating temperature 5° to 30°C.
 • Cover coated or plastic parts.
 • Shake for 2 minutes before use.
 • Spray surface evenly until the dirt has disappeared. 
 • Use a brush on stubborn dirt.
 • Turn off live parts and electrical equipment before application and turn on ca. 15 minutes after (brake cleaner contains flammable solvents).
 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Bremsenreiniger 500ml   500 ml   306185 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace Čistič brzd
Technické informace Čistič brzd

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

As of July 30, 2014
This release replaces all eventually earlier issued versions.