Technické informace Alu-Zinek sprej

Technické informace Alu-Zinek sprej


Alu-Zinek základ  pro pozinkované díly a plochy, které byly poškozeny svařováním, broušením, vrtáním, při  dopravě atd., a které se mají opravit nebo přizpůsobit barevném odstínu.

Také je vhodný jako vynikající ochrana proti korozi kovových povrchů a čistých železných plechů. Vhodný na hliník v omezené míře.

Pro větší kovové povrchy, které jsou zvláště vystaveny korozi, použíjte DUPLI-COLOR Zinkový sprej Kat.č. 191435.

Kvalita a vlastnosti

Ochrana proti korozi

Tepelná odolnost do 300 ° C

Odolnost vůči změně teploty

Dobrý průtok

Další nátěr lze provést na vzduchu schnoucími akrylovými a syntetickými laky

Fyzikální a chemické vlastnosti


Základ pojiva: epoxyesterové

Barva: stříbrná-metalíza, podobná jako zinkování

Vůně: rozpouštědlo

Stupeň lesku: matný satén, neměřitelné, jakožto kovové

Účinnost: V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:

400 ml jsou dostačující pro cca. 1,5 m² na pokrytí vrstvou

Čas schnutí: (při 20 ° C, 50% relativní vlhkosti vzduchu)

Suchý na prách: po cca. 15 minut

Suchý na dotek: po cca. 60 minut

Po vytvrzení: po cca. 12 hodin

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.

Teplotní odolnost: do 300 ° C

Stabilita při skladování:  je 10 let za předpokladu pokud jsou poskytnuté vhodné skladovací prostory (= 10 °C -25 ° C při relativní vlhkosti vzduchu max. 60%)

Velikost: aerosolové plechovky, maximální jmenovitý objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

  • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
  • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
  • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

Podklad musí být čistý, suchý a bez rzi a tuků.

Protřepejte intenzivně cca. 2 minuty.

Otestujte sprej bokem požadované aplikace.

Naneste několik pokryvacích vrstev.

Nastříkejte ze vzdálenosti cca. 25 cm.

Není doporučeno přelakovávat jinými laky

 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Zink Alu Spray 400   400 ml   504433 

Příklady použití

Technické informace Alu-Zinek sprej
Technické informace Alu-Zinek sprej

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

Od 30 Května, 2012.

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.