Technické informace Zinkový základ

Technické informace Zinkový základ

Vynikající ochrana proti korozi pro všechny železné kovy, jako jsou například karoserie automobilů, výfukové systémy, brány, stroje, kovová pouzdra, kování, ploty apod. Vhodné zejména pro ochranu svarů a kovů, které jsou vystaveny korozi.

Katodická ochrana proti rzi na velmi vysoké technické úrovni, přitom je to velmi snadná a rychlá aplikace.

Pro barevně odpovídající opravy pozinkovaných povrchů, použijte DUPLI-COLOR Alu-Zinek sprej Kat.č. 504433.

Kvalita a vlastnosti

Velmi snadno a rychle lze aplikovat katodickou ochranu proti korozi na čisté  kovy

Kvalitní zinkování s více než 90% podílem zinku v suchém filmu

Odolný vůči nejvyšší nárokům proti korozi

Teplotně odolný až do 600 ° C

Zvláště vhodné pro sváry

Ideální pro všechny kovy na venkovních místech, které jsou náchylné k rezivění

Dobrý průtok

Roztíratelný

Pro barevně odpovídající opravy pozinkovaných objektů používejte DUPLI-COLOR Alu -Zinkový sprej

Fyzikální a chemické vlastnosti

  • Základ pojiva: epoxyesterové
  • Barva: šedá
  • Vůně: rozpouštědlo
  • Stupeň lesku:(při měření pod úhlem 60 ° podle DIN 67530).matné, 0-5 jednotek lesku
  • Účinnost: V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
  • 400 ml jsou dostačující pro cca. 1,0 - 1,5 m² na krycí vrstvy
  • Čas schnutí: (při 20 ° C, 50%při relativní vlhkosti vzduchu)
  • Suchý na prach: po cca. 10 minutách
  • Suchý na dotek: po cca. 20 minutách
  • Další nátěr: po 24 hodinách
  • Může být vystaven teplu: po cca. 8-12 hodinách
  • Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
  • Teplotní-odolnost: až do 600 ° C
  • Stabilita při skladování: 10 let, pokud jsou poskytnuté vhodné skladovací prostory (= 10 ° -25 ° C a při relativní vlhkosti vzduchu max. 60%)

 • Velikost: aerosolová plechovka, maximální jmenovitý objem  400 m

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Příprava podkladu:

Kovový povrch musí být čistý a bez tuku.

Vzhledem k vysoké hustotě, zinekový Primer musí být protřepáván po dobu nejméně 2 minut po zaznění zvuku míchací kuličky. Jinak by se ventil mohl ucpat.

Lakování:

Protřepejte můžete intenzivně po dobu cca. 2 - 3 minuty.

Otestujte sprej nástříkem někde bokem aplikace.

Naneste několik vrstev pokrývajících plochu.

Nastříkejte ze vzdálenosti cca. 25 - 30 cm.

Po zaschnutí (cca. 24 hodin) primeru-základu lze nanést vrchní krycí lak.

Aplikujte tenké vrstvy na objekty, které jsou vystaveny vysoké teplotě. Pokud je to nutné, znovu nastříkejte další vrstvu s teplotně odolným  lakem ( proveďte zkooušku barvy).

Není doporučeno přelakovávat jinými laky.

 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Zink-Grundierung 400   400 ml   667022 

Příklady použití

Technické informace Zinkový základ
Technické informace Zinkový základ

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

Od 1 Prosince 2009.

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.