Technické informace Čistič a Odmašťovač

Technické informace Čistič a Odmašťovač

Mírný univerzální odmašťovač a čistič na odstranění zbytku silikonu, vosku, dehtu, tuku atd. před aplikací barevného nátěru. 

Vhodný pro použití na porcelán, sklo, akrylové sklo, keramiku a kovy. Rychle se odpařuje, nezanechává zbytky.

Ideálně vhodný na předčištění před natíraním šálků, talířků, hrníčků nebo váz a lahví určené na dekorační účely a každodenní použití. Zlepšuje barevný lesk a životnost barvy.


Kvalita a vlastnosti

 • Mírný efekt
 • Univerzální použití
 • Odstraňuje zbytky silikonu, vosku, asfaltu, mastnoty atd. před nanesením nátěrové barvy. 
 • Vysoká rozpustnost 
 • Dobré odmašťovací vlastnosti
 • Nezanechává žádné zbytky
 • Antikorozivní

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ: specifická rozpouštědla 
 • Barva: transparentní
 • Zápach: charakteristický
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: aerosol, maximální objem 150 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

 • Před použitím by nádoba měla mít pokojovou teplotu 
 • Otestujte kompatibilitu povrchu
 • Naneste lak na díly, které je třeba očistit. Špínu setřete suchým, nemastným hadříkem bez chlupů  
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Reiniger & Entfetter 150   150 ml   319860 

Příklady použití

Technické informace Čistič a Odmašťovač
Technické informace Čistič a Odmašťovač

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

10 září 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.