Technické informace Keramické mazivo

Technické informace Keramické mazivo

Keramický tuk bez obsahu železa s výbornou přilnavostí slouží k ošetření částí, které jsou vystaveny velkému pracovnímu zatížení a velmi vysokým teplotám. Keramické mazivo chrání před elektrochemickou korozí a má vysokou tepelnou stálost. Je odolný vůči chemikáliím, povětrnostním vlivům, vodě, soli, slabým kyselinám a zásadám. Tento keramický tuk ve spreji zabraňuje opotřebení a zadření, je velmi vhodný pro ložiska brzdových systémů ABS a ASR  a lambda sensorů. Sprej je vybaven přímo řízenou tryskou.

 

Pro použití na:
ABS a ASR brzdy, lambda sensorů a brzdových částí

Kvalita a vlastnosti

 • Chrání proti elektrolytické korozi 
 • Vysoká tepelná stabilita
 • Odolný vůči chemikáliím a povětrnostním vlivům
 • Odolný vůči vodě, soli, slabým kyselinám a zásadám
 • Vynikající přilnavost
 • Zabraňuje opotřebení a lepení
 • Extrémně vhodný pro montáž brzdových systémů ABS a lambda senzorů
 • Přímo řízená tryska
 • Zjednodušuje budoucí odstranění

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ: velmi jemné keramické částice
 • Obsah VOC: přibližně 68% w/w
 • Barva: bílá
 • Zápach: characteristic
 • Vzhled: pasta
 • Relativní hustota při 20°C: 1.26 g/ml
 • Výtěžek: 1.65 g/sec.
 • Tlak páry při 20°C: 3 - 4 bary
 • Teplotní odolnost: -40°C až + 1.200°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Vellikost:
  aerosol, maximální objem 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace:

 • Provozní teplota  5° až 30°C.
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2 minut. 
 • Odstraňte vlhkost, nečistoty a mastnotu z dílu, které budete stříkat.
 • Naneste Keramické mazivo rovnoměrně a nechte zaschnout.
 • Specifických vlastností dosáhnete po odpaření rozpouštědla (přibližně 1 minuta)
 • Ujistěte se, že nejsou postříkány třecí plochy!
 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Keramikfett 500   500 ml   090307 

Příklady použití

Technické informace Keramické mazivo
Technické informace Keramické mazivo

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

10 srpna 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.