Technické informace Keramické mazivo

Kvalita a vlastnosti

 • Chrání proti elektrolytické korozi 
 • Vysoká tepelná stabilita
 • Odolný vůči chemikáliím a povětrnostním vlivům
 • Odolný vůči vodě, soli, slabým kyselinám a zásadám
 • Vynikající přilnavost
 • Zabraňuje opotřebení a lepení
 • Extrémně vhodný pro montáž brzdových systémů ABS a lambda senzorů
 • Přímo řízená tryska
 • Zjednodušuje budoucí odstranění

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ: velmi jemné keramické částice
 • Obsah VOC: přibližně 68% w/w
 • Barva: bílá
 • Zápach: characteristic
 • Vzhled: pasta
 • Relativní hustota při 20°C: 1.26 g/ml
 • Výtěžek: 1.65 g/sec.
 • Tlak páry při 20°C: 3 - 4 bary
 • Teplotní odolnost: -40°C až + 1.200°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Vellikost:
  aerosol, maximální objem 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace:

 • Provozní teplota  5° až 30°C.
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2 minut. 
 • Odstraňte vlhkost, nečistoty a mastnotu z dílu, které budete stříkat.
 • Naneste Keramické mazivo rovnoměrně a nechte zaschnout.
 • Specifických vlastností dosáhnete po odpaření rozpouštědla (přibližně 1 minuta)
 • Ujistěte se, že nejsou postříkány třecí plochy!
 

Order informations

Products: The subpart part marker ###ITEM_LIST_EMPTY### or the template file EXT:snet_tmpl_motip/Resources/Private/Templates/Extensions/tt_products/products_template_cs.tmpl has not been found.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

10 srpna 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.