Technické informace Odstraňovač lepidel a tmelů

Kvalita a vlastnosti

 • Uživatelsky přívětivý
 • Vysoké rozpouštěcí vlastnosti
 • Optimální účinek z hlediska vysoké viskozity
 • Nevodivý
 • Mírně gelová struktura 
 • Antikorozivní
 • Přímo řízená tryska 
 • Elektromotory

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ: Dimetoxymethan
 • Obsah VOC: přibližně 95% w/w
 • Barva: transparentní
 • Zápach: éter
 • Relativní hustota při 20°C: 0,75 g/ml
 • Výtěžek: 1,0 - 1,5 g/sec.
 • Tlak páry při 20°C: 2 - 3 bary
 • Hodnota pH: neutrální
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní hustota vzduchu max. 60%)
 • Velikost:
  aerosol, maximální objem 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace:

 • Provozní teplota  5° až 30°C.
 • Před použitím nádobu důkladně protřepejte po dobu 2 minut.
 • Zakryjte lakované a plastové díly.
 • Nastříkejte zbytky, které si přejete odstranit ze vzdálenosti 25-30 cm a nechte 10 minut působit.
 • Opatrně odstraňte uvolněné zbytky špachtlí. 
 • Proces opakujte na odolných nečistotách.
 

Order informations

Products: The subpart part marker ###ITEM_LIST_EMPTY### or the template file EXT:snet_tmpl_motip/Resources/Private/Templates/Extensions/tt_products/products_template_cs.tmpl has not been found.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

30 srpna 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.