Technické informace Odstraňovač olejových skvrn

Technické informace Odstraňovač olejových skvrn

Vysoce účinný pěnový čistič, který může snadno odstranit skvrny a nečistoty z téměř všech povrchů bez zanechání zbytků. 


Pro použití na:

 • Auta: sedadla, koberečky, dveřní a střešní lišty, disky, ráfky
 • Domov: nábytek, zahradní nábytek, žaluzie

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce rozpustný
 • Velmi efektivní
 • Příjemná vůně 
 • Založený na vodní bázi
 • Použitelný z jakéhokoliv úhlu díky speciální 360° trysce.
 • Kompatibilní s TRG 300 

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ: Tenzidové řešení
 • Barva: transparentní
 • Zápach: charakteristický
 • Relativní hustota při 20°C: 0.96 g/ml
 • Tlak páry při 20°C: 3 - 4 bary
 • Vzhled: pěna
 • Krytí: přibližně 4 m²
 • Hodnota pH: 9.5 - 10.5
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost:
  aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace:

 • Přineste nádobu do pokojové teploty.
 • Provozní teplota 5° až 30° C.
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2 minut. 
 • Naneste pěnový čistič, nechte chvíli působit a čistým hadříkem nečistoty odstraňte. 
 

Order informations

Products: The subpart part marker ###ITEM_LIST_EMPTY### or the template file EXT:snet_tmpl_motip/Resources/Private/Templates/Extensions/tt_products/products_template_cs.tmpl has not been found.

Příklady použití

Technické informace Odstraňovač olejových skvrn
Technické informace Odstraňovač olejových skvrn

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

30 srpna 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.