Technické informace MPL 20

Technické informace MPL 20

MPL 20 (univerzální mazivo) má velmi dobré penetrační vlastnosti a je ideální pro jakékoliv údržbové práce v domácnosti nebo na pracovišti. Používá se k odstranění vosku, dehtu, oleje, zbytků lepidel a tvoří ochrannou vrstvu proti korozi.

Uvolňuje ztuhlé rezavé šrouby a zajišťuje dlouhotrvající mazání. 

 

Kvalita a vlastnosti

 • Dobrá penetrační vlastnosti
 • Odstraňuje olej, tuk, vosk, Tectyl a dehet z kovových a pryžových dílů
 • Čistící účinek
 • Dobrá antikorozní ochrana
 • Odpuzuje vlhkost
 • Po čištění zůstává neviditelný ochranný film
 • Přímo řízená tryska
 • Tento produkt má speciální víčko, které obsahuje trubici a trysku, která může být použita i v těžko dostupných místech
 • Kompatibilní s TRG 300

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ: minerální olej
 • Barva: nahnědlá
 • Vůně: Vanilka
 • Relativní hustota při 20°C: 0.80 g/ml
 • Výtěžek: 1.98 g/sec.
 • Tlak páry při 20°C: 3 - 4 bary
 • Teplotní odolnost: -50°C až do +200°C
 • Stabilita při skladování:
  10 lez za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu 60%)
 • Velikost:
  aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace

 • Přineste  nádobu do pokojové teploty.
 • Provozní teplota 5° až 30°C.
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2 minut.
 • Zakryjte nalakované nebo plastové díly maskovací páskou.
 • Naneste MPL 20 rovnoměrně na povrch, který si přejete ošetřit.
 • Optimálního mazání dosáhnete, jakmile se rozpouštědlo odpaří.

 

.

 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 MPL 20 Hochlei.schmierfett 400   400 ml   000578 

Příklady použití

Technické informace MPL 20
Technické informace MPL 20

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

30 srpna 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.