Technické informace MPL 20

Kvalita a vlastnosti

 • Dobrá penetrační vlastnosti
 • Odstraňuje olej, tuk, vosk, Tectyl a dehet z kovových a pryžových dílů
 • Čistící účinek
 • Dobrá antikorozní ochrana
 • Odpuzuje vlhkost
 • Po čištění zůstává neviditelný ochranný film
 • Přímo řízená tryska
 • Tento produkt má speciální víčko, které obsahuje trubici a trysku, která může být použita i v těžko dostupných místech
 • Kompatibilní s TRG 300

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ: minerální olej
 • Barva: nahnědlá
 • Vůně: Vanilka
 • Relativní hustota při 20°C: 0.80 g/ml
 • Výtěžek: 1.98 g/sec.
 • Tlak páry při 20°C: 3 - 4 bary
 • Teplotní odolnost: -50°C až do +200°C
 • Stabilita při skladování:
  10 lez za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu 60%)
 • Velikost:
  aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace

 • Přineste  nádobu do pokojové teploty.
 • Provozní teplota 5° až 30°C.
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2 minut.
 • Zakryjte nalakované nebo plastové díly maskovací páskou.
 • Naneste MPL 20 rovnoměrně na povrch, který si přejete ošetřit.
 • Optimálního mazání dosáhnete, jakmile se rozpouštědlo odpaří.

 

.

 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 MPL 20 Hochlei.schmierfett 400   400 ml   000578 

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

30 srpna 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.