Technické informace Spot blender

Technické informace Spot blender

MoTip Spot Blender je směs rozpouštědel, která vytváří hladký přechod mezi starým a novým lakem na opravovaném povrchu.

 

Kvalita a vlastnosti

 • Proud trysky spreje zajišťuje rovnoměrný přechod mezi vrstvy laky.
 • Snížená potřeba leštění
 • Jemná atomizace
 • Přímé (ne)viditelné výsledky 
 • Přímo řízená tryska 

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Barva: transparentní
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost:
  aerosol, maximální objem 150 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikacce:

 • Před použitím nádobku protřepejte po dobu 2 minut.
 • Jakmile lak přestane lepit, naneste za 10-20 minut MoTip Spot Blender ze vzdálenosti přibližně 25-30 cm, dokud se nevytvoří film.
 • Jakmile je nátěr Spot Blender zcela suchý, může být vyleštěný na vysoký lesk. 
 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Beispritzlack 150   150 ml   00108 

Příklady použití

Technické informace Spot blender
Technické informace Spot blender

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

8 září 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.