Technické informace Penetrační olej

Technické informace Penetrační olej

Účinná pomůcka při uvolňování zrezivělých dílů. Penetrační olej má dobré penetrační vlastnosti, obsahuje grafit a MoS2. Odpuzuje vlhkost a zabraňuje korozi. MoTip Penetrační olej má výkonnou trysku a může být použit v různých polohách.

Pro použití na:

Panty, kování, spoje šroubů, zámky, šrouby, matice, nářadí, řetězy atd. 

Kvalita a vlastnosti

  • Dobré penetrační vlastnosti
  • Obsahuje grafit a MoS2
  • Odpuzuje vlhkost 
  • Ochrana proti korozi
  • Výkonná tryska
  • 360° ventil

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ: minerální olej, grafit a sulfid molybdenu
 • Obsah VOC: přibližně 70% w/w 
 • Barva: grafitová / černá
 • Zápach: charakteristický
 • Relativní hustota při 20°C: 0.86 g/ml
 • Výtěžnost: 2.33 g/sec.
 • Tlak par při 20°C: 3 - 4 bary
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost:
  aerosol, maximální objem 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace:

 • Přeneste nádobku do pokojové teploty.
 • Provozní teplota 5° až 30°C.
 • Odstraňte rez drátěným kartáčem.
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2 minut.
 • Naneste a nechte působit.
 • Ve většině případech začíná sprej působit během 5 až 15 minut, v závislosti na schopnosti produktu proniknout. Špínu a rez lze odstranit již po 5 minutách. 
 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Kriechöl 500   500 ml   090303 

Příklady použití

Technické informace Penetrační olej
Technické informace Penetrační olej

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

1 července 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.