MOTIP DUPLI GROEP - GEDRAGSCODE


PRINCIPES VOOR VERANTWOORDELIJK EN LEGAAL GEDRAG BINNEN DE MOTIP DUPLI GROEP

Ons bedrijf is wereldwijd werkzaam en wetten, gedragscodes of gewoonten zijn al even divers als de mentaliteiten en talen van onze werkkrachten. Ons gezamenlijk succes is gebaseerd op vertrouwen in de klanten en werknemers. Daarom bepalen we de standaard met betrekking tot verantwoordelijkheid, zowel voor ons bedrijf als voor elk individu.

 

De gedragscode van de MOTIP DUPLI Groep documenteert deze bindende standaard en biedt een richtlijn die door iedereen in de betreffende landen kan worden aangehouden. Dit helpt om de waarden van ons bedrijf toe te passen in het dagelijkse werkleven. Er wordt zo duidelijk gemaakt wat er verwacht wordt van het personeel van de MOTIP DUPLI Groep. Het toont aan hoe we omgaan met mogelijke vragen of moeilijke situaties rond onze bedrijfspraktijken of de manier waarop we met elkaar omgaan.

 

VOORWOORD

In onze huidige gedragscode, die een bepaalde gedragswijze behartigt, alsook de basis van ons bedrijf, worden ethische en morele basiswaarden beschreven. Eerlijkheid, integriteit, vertrouwen, rechtvaardigheid en respect zijn de essentiële richtlijnen voor onze dagelijkse werkzaamheden. Hierop gefundeerd hebben onze klanten, partners, werknemers en collega’s vertrouwen in ons.

Wie ingaat tegen onze gedragscode gedraagt zich niet loyaal. Dit kan de prestige van ons bedrijf schaden en leiden tot een aanzienlijk economisch verlies.

 

Elke werknemer van de MOTIP DUPLI Groep wordt gevraagd om zich op een verantwoordelijke manier te gedragen en de wetten die van toepassing zijn, te volgen in lijn met de gedragscode. Zo draagt elke werknemer bij aan het uitdragen van de goede reputatie van ons bedrijf en helpt hij de doelen te bereiken die ons uiteindelijk succes opleveren.

 

INHOUDSTAFEL

1. Toepassingsgebied


2. Algemene gedragsvereisten

2.1 Verantwoordelijkheid voor het imago van de MOTIP DUPLI Groep
2.2 Naleving van de wetten en richtlijnen, met in acht nemen van culturele waarden
2.3 Verantwoordelijkheid voor sociale basisrechten en -principes
2.4 Gelijke kansen en wederzijds respect
2.5 Leiderschap en samenwerking


3. Vermijden van belangenconflicten
3.1 Belangenconflicten/belangenbescherming
3.2 Gelijke kansen en secundaire tewerkstelling


4. Contact met zakenpartners en derden
4.1 Corruptie
4.2 Eerlijke concurrentie
4.3 Donaties en sponsoring


5. Omgaan met informatie
5.1 Gegevensbescherming, gegevensveiligheid en bescherming van intellectuele eigendom
5.2 Rapportage


6. 
Milieu, energiezuinigheid, werk- en gezondheidsbescherming
6.1 Milieubescherming
6.2 Werk- en gezondheidsbescherming


7. G
ebruik en bescherming van bedrijfseigendom
7.1 Omgaan met bedrijfseigendom


8. Omgaan met de gedragscode
8.1 Verantwoordelijkheid voor naleving
8.2 Gevolgen voor niet-naleving
8.3 Beschikbaarheid

1. Toepassingsgebied

De Gedragscode is van toepassing op de gehele MOTIP DUPLI Groep en legt basisprincipes vast.

2. Algemene gedragsvereisten

2.1 Verantwoordelijkheid voor het imago van de MOTIP DUPLI Groep

Het imago van de MOTIP DUPLI Groep wordt in essentie gevormd door het gedrag, de houding en de handelingen van alle werknemers. Elke werknemer let erop het imago van de groep niet te schaden bij het publiekelijk volbrengen van zijn/haar taken – zowel in het thuisland als in het buitenland. Onaanvaardbaar gedrag van één enkele werknemer kan MOTIP DUPLI ernstig schaden.

2.2 Naleving van de wetten en richtlijnen, met in acht nemen van culturele waarden

We engageren ons tot het waarnemen en naleven van de geldende wetten en regelgeving. Dit engagement heeft ook betrekking tot de geldende regelgeving en richtlijnen, alsook erkende waarden van culturele groepen en landen waarin de MOTIP DUPLI Groep actief is. Overtredingen moet te allen tijde vermeden worden. In geval van overtreding, moet elke werknemer disciplinaire sancties verwachten op basis van de verplichtingen die in zijn/haar contract staan.

2.3 Verantwoordelijkheid voor sociale basisrechten en -principes

Wij respecteren de rechten van de mens en pleiten voor de naleving ervan. We respecteren het basisrecht van alle werknemers om vakbonden te vormen en vertegenwoordigers af te vaardigen. Wij erkennen geen gedwongen arbeid of verplichte arbeid. Kinderarbeid is niet toegelaten. De minimumleeftijd voor het starten met werken wordt gevolgd op basis van de wet.

Vergoeding voor prestaties is in lijn met minstens de nationale wettelijk bepaalde minima.

2.4 Gelijke kansen en wederzijds respect

Als Europees bedrijf, representeert de MOTIP DUPLI Groep diversiteit, tolerantie en gelijke kansen. Deze diversiteit is erg belangrijk voor ons, want het is met de diverse achtergronden van ons personeel dat we onze creativiteit bevorderen en onze klanten beter kunnen begrijpen.

Wij tolereren geen discriminatie en garanderen een niet-discriminerend beleid, ongeacht etnische origine, huidskleur, levensvisie, geloof, geaardheid, nationaliteit, politieke oriëntatie of sociale origine.

Deze principes zijn van toepassing op zowel de interne samenwerking als het gedrag van de externe partners.

2.5 Leiderschap en samenwerking

Een goede samenwerking op basis van vertrouwen weerspiegelt zich in wederzijds gedeelde en open informatie en ondersteuning. Het uitwisselen van informatie tussen leidinggevenden en personeel is een vereiste voor het maken van goede beslissingen. Personeel en vooral leidinggevenden zorgen voor een snelle en vlotte uitwisseling van informatie.

Elk directielid is verantwoordelijk voor het personeel dat hem/haar wordt toevertrouwd. De onderlinge relatie moet gekenmerkt worden door wederzijds respect. Leidinggevenden fungeren als rolmodel en stemmen hun gedrag af op de Gedragscode.

Door middel van regelmatige informatiestromen en training op gebied van de taken die van toepassing zijn, alsook machtiging, opnieuw volgens de wettelijke vereisten, regels en richtlijnen, kunnen de leidinggevenden het conforme gedrag van hun personeel aanmoedigen.

De directie heeft vertrouwen in hun personeel en vertrouwt hen met zo veel persoonlijke verantwoordelijkheid en handelingsvrijheid als nodig is om duidelijk afgelijnde, ambitieuze en realistische doelstellingen te behalen.

Binnen het bereik van hun leidinggevende functie, proberen de leidinggevenden onacceptabel gedrag te voorkomen. Zij zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van elke schending van de regels in hun domein die zou kunnen worden voorkomen door de gepaste supervisie of instructies.

3. Vermijden van belangenconflicten

3.1 Belangenconflicten/belangenbescherming

We zijn ons ervan bewust dat beslissingen die gemaakt worden gerelateerd aan een job binnen de MOTIP DUPLI Groep niet gemotiveerd mogen zijn door persoonlijke belangen of relaties. Situaties die kunnen leiden tot een belangenconflict worden dan ook vermeden.

"We respecteren de principes van vrije meningsuiting, onafhankelijkheid van de media, het recht op informatie en de bescherming van persoonlijke rechten. Ieder van onze personeelsleden houdt er rekening mee dat hun gedrag en hun publiekelijke meningsuiting geen schade berokkent aan de MOTIP DUPLI Groep.

Ieder van onze werknemers respecteert de verwezenlijkingen van zijn/haar gesprekspartner en ook zijn/haar professionele en persoonlijke reputatie. Bij het communiceren en het verwezenlijken van belangen gebruikt de werknemer enkel legale middelen."

3.2 Gelijke kansen en secundaire tewerkstelling

Secundaire tewerkstelling is enkel mogelijk met voorafgaande toestemming van het bedrijf. Daarnaast is deelname in of een secundaire tewerkstelling bij een concurrent van MOTIP DUPLI enkel mogelijk met voorafgaande geschreven toestemming. Dit is ook van toepassing bij participatie of secundaire tewerkstelling bij een van onze leveranciers of klanten. Reeds gegeven toelating kan worden ingetrokken indien er gegronde redenen voor handen zijn.

4. Contact met zakenpartners en derden

4.1 Corruptie

"De MOTIP DUPLI Groep tolereert absoluut geen corruptie, ongeacht van welke aard. Dit geldt ongeacht wie de privileges gunt voor welke reden dan ook en ongeacht het land. Wetten om corruptie te bestrijden, zijn er wereldwijd en corruptie kan worden beschouwd als een serieuze misdaad in geval van overtreding en dus kan het aanzienlijke schade berokkenen aan het individu maar ook aan het bedrijf. 

Geen enkele van onze werknemers mag het zakelijk contact gebruiken in zijn/haar eigen voordeel of in het voordeel van derden, of in het nadeel van de MOTIP DUPLI Groep. Specifiek betekent dit dat geen enkele van onze werknemers illegale privé voordelen (vb. materieel bezit, geld, diensten etc.) mag verlenen of aanvaarden om beslissingen te beïnvloeden die zouden moeten worden gemaakt op basis van feiten. "

We mogen in onze zakelijke beslissingen niet beïnvloed worden door leveranciers en klanten toe te staan ons illegale voordelen te beloven of zulke voordelen te accepteren. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, moet je onmiddellijk je leidinggevende contacteren. Bij onzekerheden over het aanvaarden van bijvoorbeeld een cadeau, een uitnodiging voor een zakendiner of voor een event, aangeboden door een leverancier of klant, moet onmiddellijk de directe leidinggevende worden gecontacteerd. Wanneer de voormelde voorbeelden tot een bedrag van € 50,00 gaan, kan ervan worden uitgegaan dat het niet gaat over het aanvaarden van voordelen.

Indien er redelijke verdenking of wettelijke twijfel ontstaat dat er zich een geval van corruptie of zakelijke misdaad voordoet, is elke werknemer verplicht advies en hulp in te winnen van de leidinggevenden in het bedrijf.

4.2 Eerlijke concurrentie

"De MOTIP DUPLI Groep houdt vast aan de regels van eerlijke concurrentie, in het voordeel van alle concurrenten op de markt, en pleit voor het verzekeren en aanhouden van vrije en zuivere concurrentie, en leeft terwijl ook de regels en wetten met betrekking tot concurrentie na.

Elke werknemer is ook verplicht om de regels en wetten met betrekking tot concurrentie na te leven.

Dat betekent bijvoorbeeld dat geen enkele werknemer met de concurrentie mag communiceren over prijsakkoorden, capaciteiten, voorwaarden, winstmarges of gelijk welke andere factor. Akkoorden met zakenpartners en derden over niet concurrentiële zaken, over valse aanbiedingen in het geval van biedingen of over de verdeling van klanten, regio’s, markten of productieplanning zijn niet toegelaten."

Werknemers mogen ook geen informatie verzamelen die relevant is voor de concurrentie door middel van diefstal, industriële spionage, omkoping, afluisteren, etc.

4.3 Donaties en sponsoring

"De MOTIP DUPLI Groep doet donaties, dat wil zeggen giften op vrijwillige basis.

Het gesponsorde geld wordt enkel gegeven overeenkomstig de geldende wetten binnen het desbetreffende wettelijke systeem.

We doen bijdragen in geld en in natura voor culturele doeleinden, educatie, sport en humanitaire sociale projecten.

Donaties worden op een transparante manier gedaan en zijn op elk moment traceerbaar.

Er wordt niet gedoneerd aan politieke instellingen of politieke partijen."

Contracten voor sponsorschap, betalingen voor contributies aan bedrijven in de sector en lidmaatschappen in het belang van het bedrijf worden niet aanzien als donaties.

5. Omgaan met informatie

5.1 Gegevensbescherming, gegevensveiligheid en bescherming van intellectuele eigendom

Ieder van onze werknemers is geacht de wettelijke regelgeving omtrent gegevensbescherming na te leven, alsook de bedrijfsregels en wettelijke regels omtrent gegevensveiligheid. Vertrouwelijke gegevens moeten geheim gehouden worden en beschermd tegen onjuist gebruik. Bescherming van de privacy bij het hanteren van persoonlijke gegevens (van vb. personeel, concurrentie, klanten) en de veiligheid van alle zakelijke gegevens moet gegarandeerd worden, rekening houdend met de wettelijke vereisten die van toepassing zijn voor alle zakelijke processen.

We zijn er ons van bewust dat intellectuele eigendom een waardevol bezit is en de basis vormt voor het succes van ons bedrijf. Daarom is het noodzakelijk om vooral deze informatie goed te beschermen. Uitvindingen, recepten, product concepten, details over klanten en leveranciers en ook andere zakelijke geheimen tellen als intellectuele eigendom.

5.2 Rapportage

Al onze rapporten, documentatie, berichten en aankondigingen zijn nauwkeurig, duidelijk, tijdig, uitvoerig en waar. We voldoen aan de nationale en Europese regels en richtlijnen. Onze financiële documenten vormen de basis voor het management van de groep en tonen de gang van zaken en relevante feiten aan de aandeelhouders.

6. Milieu, energiezuinigheid, werk- en gezondheidsbescherming

6.1 Milieubescherming

We ontwikkelen en produceren verf, technische sprays en plamuren en vullen ze af in hun respectievelijke verpakkingen. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor de degelijkheid van onze producten op vlak van milieu en streven ernaar, ook met betrekking tot energiezuinigheid, om dit voortdurend te verbeteren. Een van de basisprincipes in onze bedrijfsfilosofie, en ook verankerd in ons bedrijfsbeleid, is het minimaliseren van het gebruik van natuurlijke grondstoffen, rekening houdend met economische aspecten.

Elke werknemer van de MOTIP DUPLI Groep moet natuurlijke middelen zuinig en doelbewust gebruiken en ervoor zorgen dat zijn/haar activiteiten energiezuinig zijn en zo weinig mogelijk impact op het milieu hebben.

6.2 Werk- en gezondheidsbescherming

De MOTIP DUPLI Groep is verplicht haar personeel veilige en gezonde werkomstandigheden te bieden, deze in het oog te houden en verder te optimaliseren. Regelmatige bijscholingen en inspecties van de bedrijfsterreinen dragen bij aan dit voortdurende proces.

7. Gebruik en bescherming van bedrijfseigendom

7.1 Omgaan met bedrijfseigendom

Middelen van het bedrijf, voorzien door de MOTIP DUPLI Groep, moeten correct en voorzichtig behandeld worden en tegen verlies beschermd worden. Alleen door efficiënt gebruik van alle middelen kan het succes van het bedrijf op lange termijn gewaarborgd worden. Verspilling en misbruik worden niet getolereerd; het schaadt het operatieve en financiële prestatiepotentieel en heeft daardoor een invloed op iedereen. Elke werknemer kan enorm bijdragen.

8. Omgaan met de gedragscode

8.1 Verantwoordelijkheid voor naleving

Alle werknemers stemmen hun handelingen af op de waarden van het bedrijf en de Gedragscode, en voldoen aan de interne regels en richtlijnen en aan de geldende wetten en regelgeving binnen hun werkgebied.

De desbetreffende leidinggevende is de eerste persoon die gecontacteerd dient te worden in geval van vragen of onzekerheden omtrent de Gedragscode.

8.2 Gevolgen voor niet-naleving

De Gedragscode van de MOTIP DUPLI Groep combineert geldige wettelijke en bedrijfsregels en -richtlijnen. De verplichting om met de bijhorende gedragsregels uit de Gedragscode na te leven komt voort uit wetten, bedrijfsreglement, de taakomschrijving of bedrijfsbeleid of uit het arbeidscontract. Moedwillige schending van deze richtlijnen leidt tot consequenties binnen de geldende regelgeving, hetgeen kan leiden tot beëindiging van het arbeidscontract en het eisen van een schadevergoeding.

8.3 Beschikbaarheid

De Gedragscode wordt verdeeld onder alle werknemers. Indien nodig, kan de Gedragscode worden aangepast naargelang er landspecifieke onderdelen zijn.

11/2017

NIEUWS

Vorig jaar vond de opening van ons Experience Center in Wolvega plaats. Deze nieuwe locatie aan de overkant van het hoofdkantoor in Nederland is de...

Meer lezen

IDEEËN

We hebben allemaal mooie oude meubelstukken liggen. En, het is het waard om eens een kijkje te nemen in de kasten van je grootouders, of ooms en...

Meer lezen

Lelijke deuken op vleugels of bumpers kunnen snel en gemakkelijk verwijderd worden met MoTip laksprays.

Meer lezen